Krav og forventninger – Installationer og systemleverancer

For at kunne opfylde myndigheders og bygherres krav til energiforbrug, indeklimakvalitet og totaløkonomi, består byggeprojekter i dag af flere og flere komplekse installationer. Installationerne er ofte sammesat af flere systemleverancer.

Det kan give god mening, og være afgørende nødvendigt med disse installationsvalg, når blot det sikres, at alle delleverancerne er korrekt projekteret og grænsefladerne er entydige.

INSTALLATIONSFOKUS anvender i relevant omfang commissioningprocessens elementer, jf. DS3090:2014. Læs mere om commissioningprocessen her (ny side).

INSTALLATIONSFOKUS opdeles i tre leverancer

 • Fokuseret Installationsgrundlag – Udføres før entreprisekontrakt, i Idé- og Projekteringsfasen
 • Fokuseret Tværfaglig idriftsættelse – Udføres før eller efter entreprisekontrakt, i Projekterings- og byggefasen
 • Fokuseret FM – Udføres i driftsfasen

Fokuseret Installationsgrundlag©

Udføres i Idé- og Projekteringsfasen, før entreprisekontrakt.

Fokuseret Installationsgrundlag© er med til at sikre, at udbudsmaterialet er installationsfokuseret og entydigt, således installationskravene opnås ved driftsoverdragelsen/afleveringen.

En kort og fokuseret proces:

 1. Gennemgang af projektmaterialet
 2. “Output appetizers” – en første vurdering af projektmaterialet
 3. “Output komplet” – en komplet gennemgang af projektmaterialet
 4. Grundlag for et Fokuseret Installationsgrundlag© er opnået

Hver “Output” indeholder forslag til forenklinger og tilføjelser. Dialog omkring indhold af udbudsmaterialet sker i en naturlig og konstruktiv dialog.

-TILBAGE TIL YDELSER-


Fokuseret Tværfaglig Idriftsættelse©

Udføres i projekterings- og byggefasen, før eller efter entreprisekontrakt.

Fokuseret Tværfaglig Idriftsættelse© omfatter tværfaglig fokus og koordinering af alle installationsfag under udførelsen i forhold til Installationskrav, tid, proces, performancetests.

Ydelsen er med til at sikre, at:

 • Installationskravene er kendte og forventninger er afstemte
 • installationsprojektet opfylder Installationskravene
 • installationen er byg- og driftsbare. Grænsefladerne er entydige
 • tekniktidsplan med nødvendige milepæle udarbejdes, overholdes og ajourføres

-TILBAGE TIL YDELSER-


Fokuseret FM©

Udføres i driftsfasen.

Fokuseret FM sikre, at ejendommens HVAC- og VVS-installationer på optimalt vis leverer det ønskede indeklima og vvs-output (ex. varmt brugsvand).

Med kendskab til ejendommens installationer, udarbejdes en målrettet og koordineret DV-plan (Drift- og Vedligeholdelsesplan) for ejendommens aftalte HVAC- og VVS-installationer. DV-planen omfatter typisk ventilations- og køleanlæg samt varme- og brugsvandsanlæg.

Fokuseret FM er med til at sikre, at:

 • Nødvendig DV-plan (Drift- og Vedligeholdsplan) for HVAC- og VVS-installationer foreligger og følges
 • Kontrakt med fagkompetente entreprenører foreligger og følges
 • Ejendommens HVAC- og VVS-installationer kontinuerligt leverer det ønskede indeklima og vvs-output
 • Indeklima-gener (typisk trækgener og rumtemperaturer) håndteres
 • Driftsomkostninger til installationsvedligehold kendes. Driftsbudget (2-5-10-15-årsplan) udarbejdes
 • Energiforbrug er optimeret i forhold til installationens tilstand, alder og bygningsejernes ønsker samt ambitionsniveau. Energiforbrug vurderes løbende med benchmark

Vi sikrer, at planlagte og uforudsete installationsarbejder medfører mindst mulig gene for ejendommens brugere.

Fokuseret FM udføres i nødvendig og tæt dialog med ejendommens driftspersonale og brugere.

-TILBAGE TIL YDELSER-


Bygherrerådgivning og Projekteksekvering

Sammen med dig og din organisation fastlægger vi projektets succeskriterier og rammer, og dit behov for bygherrerådgivning fastlægges.

Det er vores erfaring, at en tidlig og aktiv involvering af driftspersonalet er med til at sikre en god proces mod projektets succeskriterier.