Krav og forventninger – Installationer og systemleverancer.

For at kunne opfylde myndigheders og bygherres krav til energiforbrug, indeklimakvalitet og totaløkonomi, består byggeprojekter i dag af flere og flere komplekse installationer. Installationerne er ofte sammesat af flere systemleverancer.

Det kan give god mening, og være afgørende nødvendigt med disse installationsvalg, når blot det sikres, at alle delleverancerne er korrekt projekteret og grænsefladerne er entydige.

INSTALLATIONSFOKUS anvender i relevant omfang commissioningprocessens elementer, jf. DS3090:2014. Læs mere om commissioningprocessen her (ny side).

INSTALLATIONSFOKUS kan opdeles i tre leverancer


Fokuseret Installationsgrundlag©

Fokuseret Installationsgrundlag© er med til at sikre, at udbudsmaterialet er installationsfokuseret og entydigt, således installationskravene opnås ved driftsoverdragelsen/afleveringen.
Udføres i Idé- og Projekteringsfasen, før entreprisekontrakt

En kort og fokuseret proces:

  1. Gennemgang af projektmaterialet
  2. “Output appetizers” – en første vurdering af projektmaterialet
  3. “Output komplet” – en komplet gennemgang af projektmaterialet
  4. Grundlag for et Fokuseret Installationsgrundlag© er opnået

Hver “Output” indeholder forslag til forenklinger og tilføjelser. Dialog omkring indhold af udbudsmaterialet sker i en naturlig og konstruktiv dialog.

-TILBAGE TIL YDELSER-


Fokuseret Tværfaglig Idriftsættelse©

Fokuseret Tværfaglig Idriftsættelse© omfatter tværfaglig fokus og koordinering af alle installationsfag under udførelsen i forhold til Installationskrav, tid, proces, performancetests.
Udføres i projekterings- og byggefasen, efter entreprisekontrakt.

Ydelsen er med til at sikre, at:

  • Installationskravene er kendte og forventninger er afstemte
  • installationsprojektet opfylder Installationskravene
  • installationen er byg- og driftsbare. Grænsefladerne er entydige
  • tekniktidsplan med nødvendige milepæle udarbejdes, overholdes og ajourføres

-TILBAGE TIL YDELSER-


Bygherrerådgivning og Projekteksekvering

Sammen med dig og din organisation fastlægger vi projektets succeskriterier og rammer, og dit behov for bygherrerådgivning fastlægges.

Det er vores erfaring, at en tidlig og aktiv involvering af driftspersonalet er med til at sikre en god proces mod projektets succeskriterier.